Emag

Sfaturi utileCateva întrebări și răspunsuri cu privire la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice Iași
 În urmă cu căteva minute am terminat lista cu întrebări și răspunsuri pe care viitori , și de ce nu și actualii , studenți ai Facultății de Filosofie și Științe Social Politice ar putea să le pună.

De ce am creat această listă? Fiindcă sunt studenți interesați de ce se întămplă la Facultate, ce trebuie să facă, cum trebuie să facă. Cu toți am fost sau suntem studenți și știm căt de greu poate fi în primele săptămâni, în special. Până când te acomodezi, până cănd cunoști "regurile".

 De vor mai fi nelămuriri cu privire la Facultate și/sau Universitate voi încerca să ofer un răspuns.
Acesta este o inițiativă personală. În mod normal, Universitatea dispune de un Birou de Informare pentru Studenți(infouaic@gmail.com sau 0232 201581 sau la adresa de messenger infostudenti_uaic), ei fiind cei mai avizați să vă răspundă la întrebări și nelămuririle pe care le aveți. Sau pe cele 2 forumuri: Forumul Facultății și Forumul Universității.
Când începe anul universitar?
Anul universitar la UAIC începe de pe 30 septembrie 2013 până pe 27 iunie 2014.
Ultimele 2 saptamani din anul universitar sunt rezervate practicii de specialitate. 

Ce poți să faci după ce termini?

Îi în funcție de fiecare specializare, mai multe aici - http://admitere.uaic.ro/facultati/facultatea-de-filosofie-si-stiinte-social-politice/
Absolvenții facultății pot fi angajați în:  învăţământul preuniversitar şi universitar; institute de cercetare ştiinţifică; administraţia publică locală şi centrală;  instituţii cu caracter politic şi socio-profesional; jurnalistică şi mass-media; institute de cercetare sociologică şi de sondare a opinieipublice; instituţii de cultură  (consilieri, experţi,  manageri) ; funcţii publice (consilieri, experţi, consultanţi); organizaţii non-guvernamentale etc.

Dacă am fost admis/admisă voi încheia un contract de studii?

Da. La începutul anului universitar fiecare student admis la programul de studii din facultate va încheia un contract de studii care va consemna toate informaţiile referitoare la disciplinele studiate, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi anumite prevederi contractuale actualizate periodic în funcţie de evoluţia şi dezvoltarea programelor academice, în condiţiile legislaţiei în vigoare la data respectivă.

Care îmi sunt drepturile?
În perioada studiilor, studenţii au următoarele drepturi:
 1. să beneficieze de gratuitatea învăţământului (cazul studenţilor care ocupă locuri bugetate de MECI);
 2. să folosească amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, laboratoarele, sălile de lectură, bibliotecile, bazele sportive, casa de cultură, cluburile şi toate celelalte mijloace puse la dispoziţie de către Universitate, pentru pregătirea sa profesională, ştiinţifică, culturală şi sportivă;
 3. să primească burse de performanţă, burse de merit, burse de studii, burse de ajutor social, conform Regulamentului de acordare a burselor;
 4. să beneficieze de cazare în căminele Universităţii, în limita numărului de locuri disponibile;
 5. să beneficieze de asistenţă medicală gratuită;
 6. să beneficieze de bilete pentru odihnã sau pentru refacerea sãnãtãţii în tabere studenţeşti;
 7. să primească bilete cu preţ redus pentru mijloacele de transport, la spectacole, manifestări sportive etc;
 8. să facă parte din organizaţii studenţeşti, să aleagă şi să fie aleşi ca reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universităţii;
 9. să solicite, contra cost, activităţi didactice neincluse în planul de învăţământ şi aprobate de Consiliul Facultăţii;
 10. să beneficieze de mobilităţi interne şi internaţionale.
Care îmi sunt obligațiile?

În perioada studiilor, studenţii au următoarele îndatoriri:
 1. să respecte actele normative care reglementează activitatea studenţilor;
 2. să îndeplinească exigenţele planurilor de învăţământ şi programelor universitare, precum şi cerinţele stabilite de titularii de disciplină;
 3. să manifeste respect faţă de personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din facultate;
 4. să respecte disciplina universitară, să aibă un comportament civilizat, să dovedească politeţe şi decenţă în relaţiile cu colegii, cu personalul academic, didactic auxiliar si nedidactic;
 5. să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia lui în Universitate, biblioteci, cămine, cantine şi să le păstreze în bună stare;
 6. să plătească sumele corespunzătoare prejudiciilor cauzate Universităţii prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate;
 7. să-şi verifice situaţia şcolară şi să sesizeze în maxim o săptămână de la finalizarea examenelor din sesiune (din sesiunea de restanţe - o săptămână), la secretariatul facultăţii sau la titularul disciplinei, orice problemă sau neclaritate privind notarea sau situaţia evaluării la orice disciplină inclusă în contractul de studii.
Ce se întîmplă dacă îmi încalc obligațiile?
Încălcarea obligaţiilor prevăzute de regulamentele în vigoare atrage după sine sancţionarea celor vinovaţi, în funcţie de gravitatea abaterilor, după cum urmează:
 • mustrare scrisă;
 • mustrare scrisă cu avertisment;
 • ridicarea bursei pe o perioadă de la o lună la trei luni;
 • ridicarea bursei pentru un semestru universitar;
 • exmatricularea din Universitate.
Există organizații non-guvernamentale (asociații, ligi, organizații) studențești la Facultate?
Da, de fapt 4. Suntem singura Facultate unde sunt atât de multe la un loc.
Ele sunt: A.S.A.F.F.I. (Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Filosofie din Iași) – Organizație studențească ce se adresează tuturor studenților Facultății de Filosofie și Științe Social Politice Iași  http://asaffi-cuza.blogspot.com/http://www.facebook.com/asaffi
PRIME Iasi – Asociație care se adresează doar stdenților de la CRP - http://primeiasi.wordpress.com/
ASALT Iași – Asociație ce se adresează studenților de la asistență socială,însă nu numai -http://asalt2008.wordpress.com/
OSSEI – Organizație ce se adresează studenților de la RISE - http://ossei.ro/
Daca sunteți interesati de „viața” ong-urilor puteți să ii găsiți și pe Facebook.

Câți studenți are Facultatea?
Aproximativ 4500 de studenți: de la toate ciclurile (liciență, master, doctorat) plus ID.
Suntem a 2 facultate ca mărime de studenți din cadrul Universității.

Unde se țin cursurile și seminarele?
În aproximativ toate corpurile:  în corpul A (avem amfiteatrele Mihail Kogălniceanu, II8), D (unde este Facultate de Prishologie și Facultatea de Sport; avem sălile D1, D2, D3, D306, D308),  Corpul R sau S (fostul Romtelecom Iași; este situat pe strada Lăpușneanu – clădirea cu geamuri tip oglindă de pe lângă Banca ING) sau la unele licee (cum ar fi Colegiul Național, peste strada de Tarom, Piața Unirii).

În cazul în care ai făcut o altă facultate și ai fost la buget, însă acum ai medie de buget, ce ai de facut.
Dacă ai făcut un semestru sau un an de zile la o altă facultate (nu conteaza Universitatea) și ai fost la buget,acum poti sa alegi semestrul sau semestrele pe care să le plătești. Doar în cazul în care ai intrat la buget. Pentru mai multe informații despre cum să procedați întrebați la secretariat.
Când plătești taxele?
În general datele sunt fixate și de Consiliul de Conducerea a Facultății însă este specificat și în regulamentul de activitate didactică 
http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Students/Regulamente/RegulamentDidactic2005.pdf . De obicei plătești prima jumătate din taxa de pe un semestru in săptămâna a 7 iar a doua jumătate în săptămână a 14-a. Unii profesori ar putea cere dovada plății taxe, înainte de examen.
Cât îi taxa?
Taxa de școlarizare pentru ciclul de liciență , zi, este de 2200 lei pe an. Taxa de școlarizare pentru ciclul de master, zi, este de 2400 lei pe an. Taxa poate fi plătită in 4 rate , căte 2 rate pe semestru.
Cât costă o restanță? 
În cazul în care ai restanță plătești 200 lei, pe o restantă.
La căte restanțe am dreptul? 
Conform regulamentelor poți avea maximum 5 restanțe pe toți anii.  Dacă ai mai multe vei fi exmatriculat.
Căte semestre fac? 2 semestre pe an, 6 semestre pe perioada ciclului de liciență.
Căte materii pe semestru am?La ciclul de liciență ai 6 materii pe semestru. În primii 2 ani (4 semestre) faci o limbă străină. În cadrul Facultății sunt 3 opțiuni: engleza, franceza și germane. Tot în primii 2 ani, în semestrul al 2-lea, vei avea o materie numită “practică de specialitate”, care este obligatorie.
Unde pot face practica de specialitate?
Diferă de la specializare la specializare. De exemplu la Științe Politice și la Relații Internaționale și Studii Europene poți face practica cam  în aceleași instituții în Iași:  Primărie, Prefectură, cabinete parlamentare, partide politice (din Iași sau in orașul natal) organizații non-guvernamentale etc. La Sociologie: firme de profil, organizații non-guvernamentale etc. La Asistență Socială: serviciul de probațiune, instituții specializate, organizații non-guvernamentale etc. La Comunicare Socială și Relații Publice: firme de profil, uneori se acceptă să organizați voi înșivă evenimente ca task de practică (aici trebuie sa vorbiți cu profesorul îndrumător de practică), organizații non-guvernamentale etc. La Filosofie: bibleotecă, organizații non-guvernamentale etc.
În general, Facultatea noastră acceptă ca practică și timpul depus într-o organizație non-guvernamentală. Trebuie vorbit cu profesorul indrumător. Din partea organizație ți se va cere obligatoriu o adeverință, uneori să fie semnat și un protocol.
Ce este un profesor îndrumător?
Este un tutore dintre cadrele didactice titular. Sarcina acestuia constă în îndrumarea studenţilor privind organizarea activităţii, armonizarea preferinţelor pentru disciplinele opţionale şi facultative, opţiunile profesionale etc.
Ce sunt disciplinele obligatorii, disciplinele opționale și disciplinele facultative?
Diferă de la specializare la specializare. În principiu disciplinele facultative sunt: psihopedagogia și sportul. Disciplinele optionale: ai de ales din 2 sau 3 materii una singură, de exemplu limba străină. Din cele 3 alegi doar una. Iar disciplinele obligatorii sunt materiile de pe orar pe care trebuie sa treci (adică să ai cel puțin nota 5) pentru a nu avea restanță.
Ce se întămplă dacă am mai mult de 5 discipline nepromovate (pe semestru sau toți anii)?
În acest caz vei fi exmatriculat.
Cum pot fi exmatriculat?
Conform  regulamentului, doar dacă te afli în una din următoarele situații:
(a) studentul nu a promovat, la încheierea ultimului an de studiu (III sau, după caz, IV), toatedisciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al specializării pe care o urmează;
(b) studentul nu a achitat taxele de şcolarizare în termenele stabilite;
(c) studentul a fost dovedit că a încercat să promoveze examenele prin fraudă;
(d) studentul nu s-a înscris la cursuri înaintea începerii semestrului;
(e) studentul a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară.
Procedura de exmatriculare se declanşează la propunerea Biroului Consiliului Facultăţii şi se finalizează prin decizia Biroului Senatului.
Dar dacă vreau să mă reînmatriculez?
Reînmatricularea se poate efectua numai la începutul fiecărui semestru. Reînmatricularea studenților se realizează astfel: 
(a) un student exmatriculat care are cel mult 5 discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi până la data reînmatriculării va fi reînmatriculat în anul de studiu superior celui din care provine. El va achita taxa anului în care este reînmatriculat şi taxa pentru disciplinele nepromovate anterior (dacă a epuizat cele două prezentări gratuite).
(b) un student exmatriculat care are mai mult 5 discipline nepromovate pe întreaga perioadă de şcolarizare parcursă va fi reînmatriculat în acelaşi an de studiu din care a fost exmatriculat. Studentul aflat în situaţie de reînmatriculare în acelaşi an de studiu are obligaţia de a achita taxele pentru disciplinele la care se înscrie în anul respectiv (dacă a epuizat cele două prezentări gratuite sau dacă nu s-a prezentat la mai mult de jumătate din evaluările semestrului).
(c) studenţii exmatriculaţi pentru neachitarea taxei de şcolarizare se supun aceloraşi exigenţe de la punctele (a) şi (b) după parcurgerea procedurilor de reînmatriculare.
(d) studenţii exmatriculaţi pentru fraudă pot fi reînmatriculaţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” cu obligaţia de a achita o taxă suplimentară de reînmatriculare de 100 euro.
(e) studenţii exmatriculaţi pentru alte abateri grave de la disciplina universitară nu mai pot fi reînmatriculaţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” . Reînmatricularea studenţilor se face la cerere. Cererile se depun la secretariatele facultăţilor, se avizează de Biroul Consiliul facultăţii şi se aprobă de Biroul Senatului Universităţii.
Mă pot transfera de la o formă de învățământ la alta (de exemplu de la ID la ZI și viceversa), de la un domeniu de licenţă la altul, de la o facultate la alta, de la o instituţie de învăţământ superior la alta?
Da,dar se ține cont de: 
(a) compatibilitatea specializărilor şi a planurilor de învăţământ;
(b) criteriile de performanţă profesională stabilite de universitate şi de fiecare facultate în parte;
(c) situaţii sociale deosebite.
Aprobarea transferului este de competența: 
(a) decanului facultăţii (când se solicită transferul de la un domeniu de licenţă la altul sau de la o formă de învăţământ la alta în cadrul aceleaşi facultăţi);
(b) Rectorului (când se solicită transferul de la o facultate la alta în cadrul universităţii, cererile fiind avizate favorabil de către decanii ambelor facultăţi);
(c) Biroului Senatului (când se solicită transferul de la o instituţie de învăţământ superior la alta, cererile fiind avizate favorabil de decani şi rectorul celeilalte universităţi).
Transferul studenţilor la/de la altă instituţie se fac la cerere. Cererile se depun la secretariatele facultăţilor, se avizează de Biroul Consiliul facultăţii şi se aprobă de Biroul Senatului Universităţii.
Cum pot fi evaluat pentru a-mi primi nota?
Fiecare profesor  titular al materiei (care este deobicei profesor ce ţine cursul). El mai stabileşte: criteriile de acordare a notelor, acoperirea creditelor, bibliografia necesară etc.
Evalurarea la Facultatea noatră este în felul următor:
- De două ori pe semestru, în săptămâna a 8-a şi în săptămâna a 16-a dintr-un semestru.
- Examenul este 50%  iar evaluarea de la seminar 50 % din nota finală de la un obiect;
- La orele de curs/seminar din respectivele săptămâni, studenţii vor fi evaluaţi pe baza criteriilor prezentate la prima întâlnire de curs/seminar de fiecare cadru didactic;
- Examenele se dau doar din cursuri
- Evaluarea la seminar se poate face astfel: proiecte de grup, proiecte individual, recenzii etc.
- În săptămâna a 8-a se va da o notă pe activitatea de curs şi una pe cea de seminar. Se va face media. Ea reprezintă nota studentului pentru prima parte a semestrului. Nu se trece în catalog;
- În săptămâna a 16-a se va da o altă notă pe activitatea de curs şi una pe cea de seminar. Se va face media. Ea reprezintă nota studentului pentru cea de-a doua parte a semestrului. Nu se trece în catalog;
- Se face în final media celor două medii si va rezulta nota finală a studentului.Ea se trece în catalog. Acesta se va preda secretariatului în ultima saptămână a semestrului.
Măririle şi restanţele a anului universitar 2010 – 2011 vor fi aprobate de Consiliul Facultăţii în curănd.
La căte evaluări gratuite am dreptul la o materie, pe un semestru?
La 2 evaluări. Prin evaluări finale se înţelege: media celor două evaluări pe parcursul unui semestru;  nota obţinută la reevaluarea studentului în sesiunea de reevaluare.
Ce se întâmplă dacă le-am  picat?
Atunci vei face o cerere scrisă,la secretariat. Cererea să fie însoţită şi de chitanţa că ai plătit taxa pentru reevaluare.
Dar dacă vreau să dau o mărire?
Ai dreptul la o singură marire gratuită,pe semestru. Aceasta se va susţine numai în semestrul respectiv. Dacă nota de la mărire este mai mică decăt nota iniţial nu se trece în catalog, nota iniţială rămănând.
Ce este un credit? Dar un punctaj?Dar punctele ce reprezintă?
Creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu de muncă al studentului necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării la o disciplină din planul de învăţământ. El este echivalat cu 28 – 30 ore fizice. Punctele obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate disciplinei cu nota obţinută de student. Punctajul unui student la finele semestrului se obţine prin însumarea punctelor la disciplinele promovate.
Studiile psihopedagogice sunt obligatorii?
Nu. Deşi vei primi note şi credite. Este un curs gratuit, oferit de Guvern. În urma absolvirii vei primi o diplomă pe baza căruia vei putea incepe lucre in sistemul de învăţământ românesc. Îi alegerea ta.
Dacă nu ai parcurs modulul în perioada ciclului de licienţă îl vei putea parcurge ulterior, însă plătind.
Cum pot lua legătura cu Secretariatul?
Prin 2 metode: ori suni,  ori mergi direct la secretariat în timpul programului. Luni, miercuri si vineri programul incepe la 10 si se termina la 12, in schimb marti si joi programul incepe la 13 si se termina la 15.
Numerele de telefon: Oana Boroda – secretar şef: 0232-201054
Carmen Scutaru – secretar Sociologie       0232-201154
Maria Chevereşanu – secretar Filosofie    0232-201154
Doiniţa Moga – secretar CSRP                    0232-201154
Georgiana Iluţă – secretar AS                     0232-201154
Liliana Leaua - secretar SP, RISE               0232-201054
Cristina Anton - secretar ID                        0232-201650
Gabriela Sevoe - secretar ID,                      0232-201650
Programul cu publicul ii de luni pina vineri. 
In afara programului au drept doar sefii de grupa/de an si reprezentantii studentilor in Consiliul Facultatii.
Informațiile sunt fie extrase de pe site-urile: http://www.uaic.rohttp://admitere.uaic.ro/,http://admitere.uaic.ro/licenta/#filosofiehttp://philosophy.uaic.ro/default.php sauhttp://forum.infouaic.com fie din regulamentele Universității și a Facultății.

Un comentariu:

Anonim spunea...

Cand incepe facultatea?

Emag